Privacyverklaring

Privacyverklaring - AVG Stichting Oud Aalsmeer

Privacyverklaring Stichting Oud Aalsmeer

Deze verklaring geeft informatie over hoe onze stichting omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam stichting: Stichting Oud Aalsmeer
Adres: Uiterweg 32
Postcode / Plaats: 1431 AN Aalsmeer
Contactpersoon: G. Labordus
e-mailadres: info@stichtingoudaalsmeer.nl

Onze dienstverlening

Onze stichting vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

  • Het bijhouden van een ledenadministratie ten behoeve van de uitgave van een magazine.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Onze stichting geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.
Onze stichting verstrekt persoonsgegevens slechts aan de volgende ontvangers:

  • Drukkerij Style Mathôt (Drukkerij Cocu): ten behoeve van het uitgeven van het kwartaalmagazine Oud Nuus.

Persoonsgegevens worden door onze stichting niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door onze stichting niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door onze stichting worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens onze stichting verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door onze stichting wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze stichting

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door onze stichting dan horen wij dit graag via ons e-mail adres: info@stichtingoudaalsmeer.nl.
U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Kijk ook eens op:

Logo Noord-Hollands Archief
Logo Noord-Hollands Archief
Logo Noord-Hollands Archief

Oud Aalsmeer

Uiterweg 32
1431 AN Aalsmeer
E. info@stichtingoudaalsmeer.nl

Kvk: 41222344
RIS nummer: 005321670

Aanmelden nieuwsbrief

Logo ANBI - Stichting Oud Aalsmeer
Share This