Begunstigersvergadering 2018


Begunstigersvergadering 2018

Uitnodiging begunstigersvergadering, maandag 29 januari 2018

 

Op maandagavond 29 januari 2018 vindt de jaarlijkse begunstigersavond plaats. Graag nodigen wij u uit in de Doopsgezinde Kerk in Zijdstraat 55, Aalsmeer.

 

19.00-19.30 Ontvangst

19.30-20.30 Jaarvergadering

 

Agenda:          1. Opening door de voorzitter

                       2. Ingekomen stukken en mededelingen, secretaris

                       3. Notulen van de vorige vergadering (zie website)

                       4. Jaarverslag 2017 door de voorzitter

                       5. Oud Nuus, terug- en vooruitblik

                       6. Verslag commissies Excursie, Archief, Klederdrachten en Genealogie

                       7. Financieel verslag door penningmeester (stukken worden uitgereikt)

                       8. Bestuursleden

                       9. Rondvraag/sluiting

 

20.30-21.00 Pauze

 

21.00-22.30 Programma

Na de pauze zal René Ros, vrije tijds historicus militair erfgoed van de Stelling van Amsterdam, een lezing geven over de Stelling van Amsterdam.

 

Ad. 8

Op dit moment zijn er acht bestuursleden: Jan Willem de Wijn, Hans Alderden, Henk van Leeuwen, Nella v.d. Berg, Jacco van der Laarse, Geert Labordus, Eric-Jan Kemp en Karin Eveleens.

 

Dit jaar zijn aftredend: Jan Willem de Wijn en Geert Labordus. Jan Willem de Wijn heeft aangegeven zijn bestuursfunctie te willen beëindigen en neemt vanavond afscheid. Geert Labordus heeft aangegeven nog een zittingsperiode te willen aanvaarden. 

 

 

 

Verslag begunstigersvergadering 30 januari 2017

 

1. Opening door de voorzitter
Voorzitter heet iedereen welkom. In het bijzonder oud-voorzitter Nico Borgman en Wethouder Job Kluis.

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Familie Schouten heeft een paasgedicht uit 1810 en een nieuwjaarswens uit 1807. Zullen worden afgedrukt in Oud Nuus

 

3. Notulen vorige vergadering
Staan op de website (rechts bovenin, onder het kopje 'Oud Aalsmeer'. Met dank aan de secretaris worden deze goedgekeurd.

 

4. Jaarverslag
Voorzitter staat stil bij de activiteiten gedurende het afgelopen jaar.

Hij geeft het woord aan Henk van Leeuwen. Jan Ran heeft, als aanvoerder van de filmclub, de DVD gereed waar al jaren over wordt gesproken. Er zal in februari of maart een avond worden georganiseerd. Jan Ran neemt het woord en toont de trailer.

 

5. Oud Nuus
We hebben de kosten kunnen verlagen.
Er is een auteursbijeenkomst gepland op 24 maart.

 

Website.
Kees Keessen heeft heel veel werk gehad aan het inscannen van oude Oud Nuusen. De website zal meer zaken gaan laten zien zoals oude Oud Nuusen, documenten en andere zaken.

Dit jaar is het 200 jaar geleden dat de eerste gemeenteraadsvergadering werd gehouden. Deze en meerdere data zijn op een lijst uitgewerkt en wordt naar de auteurs gezonden.

 

6. Commissies.
Karin Eveleens is bezig met het organiseren van de excursie. Dordrecht of het Openlucht Museum in Arnhem. Nella van den Berg neemt het woord over de archiefcommissie, bestaande uit voorzitter Gert Wentzel, Hans vd Meer neemt afscheid van de commissie en er is een wisselende bezetting van een flink aantal vrijwilligers. Samenwerkingsverbanden met andere historische verenigingen wordt gezocht, zoals bijvoorbeeld met een club die Historiche films verzameld.

Klederdrachtcommissie o.l.v. Joze Maarssen blijft druk met het verwerken van de schenkingen. De ruimte in het zomerhuis naast de boerderij op Uiterweg 32 is te klein. We zijn naarstig op zoek naar een nieuwe werk- en opslagruimte.

Jacco van der Laarse neemt het woord over de Commissie Genealogie. Vragen over genealogie proberen we altijd te beantwoorden.

 

7. Financieel verslag
Annigje Leighton neemt het woord en licht het door laatste door haar vervaardigde financiële verslag toe dat in het decembernummer van Oud Nuus is gepubliceerd.

 

8. Bestuursleden
Eric-Jan Kemp zit vanavond voor het eerst aan tafel en zal Annig vervangen als penningmeester.

Jan Willem leest een stukje voor uit Oud Nuus nummer 2 waar mejuffrouw A. van Leeuwen wordt genoemd als plaatsvervanger van de heer De Vries. Jan Willem staat stil bij de loopbaan van Annig binnen het bestuur van Oud Aalsmeer. Annig zal in de redactiecommissie van Oud Nuus zitting houden en daar zijn we erg blij mee. Annig krijgt een staande ovatie. Zij geeft een korte toelichting op haar carrière binnen het bestuur. Een uitgebreid verhaal staat in de volgende Oud Nuus.

Hans Alderden en Nella van den Berg zijn dit jaar aftredend en hebben aangegeven nog een volgende zittingsperiode van drie jaar te aanvaarden. Eric-Jan Kemp wordt officieel benoemd.

 

9. Rondvraag
Leni Paul vraagt of de archieven van Oud Aalsmeer en Historische Tuin bij elkaar zijn gevoegd? Fysiek wel, maar het zijn twee verschillende archieven. Zij vraagt ook of de DVD niet al allemaal bekende beelden zijn? Dat zijn het veelal wel.

Wil Blom vraagt zich af wat er met de archieven van de ALO is gebeurd? Aalsmeerse Landbouw Organisatie. Als het goed is, is het te vinden in het Noord-Hollands Archief

Nico van de Maat vraagt of de film via youtube via onze site te zien zichtbaar wordt? Jan Ran zegt dat dat vanwege rechten niet kan.

Peter Boogaard vraagt of Josine van Erp onze website gaat bijhouden? Hier zijn inderdaad gesprekken over gaande.

Jan Ran overhandigt de USB stick met de film aan de voorzitter en Annig krijgt een bos seringen.

 

10. Sluiting
De voorzitter nodigt ons uit om mee te lopen naar de benedenzaal. Hier worden we opgewacht door familie en vrienden van Annig. Burgemeester Nobel neemt het woord en overhandigt Annig de rozenpenning als dank voor haar jarenlange inzet voor de stichting Oud en daarmee ook de gemeente Aalsmeer.

Na de enerverende pauze neemt Jan Willem de Wijn ons mee terug naar de bovenzaal voor een lezing over 'migratie', het is van alle tijden.

ontwerp, realisatie en CMS: Lab 35 | Aalsmeer.nu